Tagarchief: Griffier

Magistratelijke outsourcing: de secretaris als verlengde arm van rechter en officier

Collegablogger Korthals Altes stelt in zijn laatste bijdrage een belangrijk punt aan de orde. Waarom moeten hoogbetaalde officieren van justitie, rechters en griffiers (en om nog maar te zwijgen over de dure zittingscapaciteiten) zich bezig houden met zaken ten aanzien waarvan op voorhand kan worden vastgesteld dat die niet tot een veroordeling kunnen leiden? Helemaal in lijn van dit blog komt Korthals Altes tot de slotsom dat de daarmee gemoeide tijd en financiën heel wat nuttiger kunnen worden ingezet. Zijn analyse is dat dergelijke inefficiëntie kan worden voorkomen als de beslissing over het wel of niet dagvaarden niet wordt genomen door een secretaris, maar door een officier van justitie. Daarmee sluit hij aan op de bredere roep tot eigenaarschap van rechter en officier van justitie. Die roep is terug te voeren op de oratie van Otte uit 2009 en vindt de afgelopen tijd weerklank in stukken van de NVvR, de Taskforce ZM-OM, het KEI-project en in uitgesproken bijdragen in een hoorzitting van de eerste kamer over toekomst van de rechtspleging. Het lijkt er op dat in het oorspronkelijke pleidooi van Otte wel meer de samenwerking tussen secretaris en rechter centraal wordt gesteld, terwijl de rol van de secretaris (zowel bij OM als ZM) in de recente pleidooien onzichtbaarder is geworden en een te grote rol van die secretaris zelfs als een van de oorzaken wordt gezien van de huidige problemen in de strafrechtspleging. Lees meer …

Een lans voor de griffiers gebroken

“Nee, wij mogen dossiers niet meer in ordners aanleveren.” Dit was het antwoord van een parketsecretaris (medewerker van de officier van justitie), toen ik haar daarom vroeg na ontvangst van ongeveer 650 – eenzijdig bedrukte (1) – vellen papier die samen het politiedossier vormden in een strafzaak die ik op korte termijn moest behandelen. Nu werd dit pakket in twee min of meer gelijke delen samengehouden door een hardplastic groene band aangeboden. Dat is echter voor een goede voorbereiding en zitting nauwelijks bruikbaar. Ik moest dus zelf naar de ruimte met gebruikte ordners om het dossier hanteerbaar te maken. Want een eigen “secretaris” heb ik niet en de griffier/secretaris die de rechters op de terechtzitting ondersteunt, heeft dit – terecht – niet tot taak. Lees meer …

De griffier als voorportaal van de rechter

Wanneer een buitenstaander het Wetboek van Strafvordering zou doorbladeren, dan zou hij of zij niet de mate vermoeden waarin de strafrechter bij zijn werkzaamheden wordt ondersteund. Op dit blog is al veelvuldig geschreven over de mate waarin strafvorderlijke taken en bevoegdheden door de centraliseringstendens aan de rechter is onttrokken. In deze bijdrage wil ik me richten op de rol van de griffier.

De griffier wordt volgens de wet geacht het proces-verbaal ter terechtzitting op te maken, terechtzittingen en verhoren bij te wonen, aantekeningen te maken en ondersteuning te bieden aan een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast in al diens ambtsverrichtingen. Deze laatste omschrijving die terug te vinden is in artikel 12 Orde van dienst gerechten is dermate ruim dat het niet verbaast dat veel discussies binnen de gerechten gaan over de mate van ondersteuning waarop de strafrechter recht heeft. Iedereen kent rechters die vinden dat het kopiëren van (onderdelen van) dossiers daaronder valt. Regelgeving hoeft gelukkig niet alleen taalkundig geïnterpreteerd te worden. Treffend en aansprekend om meer redenen is het voorbeeld uit de dissertatie van Taco Groenewegen over wetsinterpretatie en rechtsvorming (p. 13) waarin hij stelt dat wie in een restaurant op de kaart een hamburger ziet staan ook geen stuk vlees van 10 bij 4 meter verwacht terwijl dat taalkundig niet valt uit te sluiten. Kortom ook een contextuele benadering is mogelijk en die zou dan impliceren dat de griffier alleen die taken wordt geacht te verrichten waarvoor de rechter hem per se nodig heeft. Het aanwezig zijn bij zittingen en verhoren, het opmaken van processen-verbaal én het opmaken van rechterlijke uitspraken. Deze laatste benadering staat echter weer ver af van de hedendaagse praktijk waarin rechters worden ondersteund bij het appointeren van zittingen, bij het voorbereiden van zaken doordat griffiers uittreksels maken van dossiers en doordat uitspraken vrijwel volledig door griffiers op papier worden gezet waarbij veel op- en aanmerkingen niet meer dan taalkundig of stilistisch zijn. Lees meer …