Tagarchief: Doorlooptijden

Een spiegel voor de rechtspraak

Deze bijdrage vormt een bewerking van de inleiding die Rick Robroek hield op de gerechtsvergadering van de Rechtbank Noord-Nederland op 9 mei 2017 met als thema ‘Kijk naar je eigen!’. De andere inleiding werd verzorgd door Herman Tjeenk Willink en zal binnenkort te lezen zijn op dit blog.

Laat ik mijn inleiding beginnen met twee vragen: zou een discussie over de wijze waarop professionals hun werk als professional moeten verrichten over geld moeten gaan? Of anders gezegd: vindt u dat we het vandaag over geld moeten hebben? Ik denk dat iedereen het over eens is dat dat niet het geval zou moeten zijn. Ik onderschrijf die stelling en ik zal u zo vertellen waarom. Lees meer …

Sneller straffen

In een strafrecht dat normbevestiging en normherstel als doel heeft, moet niet alleen het aantal interventies omhoog en moet er anders worden gestraft; er moet ook sneller worden gereageerd op normschendingen. Slachtoffers en samenleving hebben recht op een zo prompt mogelijke reactie en daders moeten voelen dat de strafrechtelijke overheid in staat is om snel te handelen na het plegen van een misdrijf. En: “justice delayed is justice denied”. Vrij vertaald: trage rechtspraak is geen (goede) rechtspraak. Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat alleen een onmiddellijke reactie op ongewenst gedrag effect heeft in de richting van gewenst gedrag. De mens beschikt gelukkig over een wat langer geheugen en kan verbaal worden geholpen om zich zijn wandaad te kunnen herinneren maar bij de behandeling in appel komt het toch regelmatig voor dat de verdachte zich het feit niet meer voor de geest kan halen. En ook hier geldt dus: hoe sneller hoe beter. Lees meer …

Transparantie: strafzaken in hoger beroep

Over transparantie bij de strafrechtspraak in eerste aanleg heb ik nauwelijks te klagen. In de jaarlijks publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving is heel veel informatie te vinden over de activiteiten van de ketenpartners. Het aantal zaken dat de politie jaarlijks registreert en het ophelderingspercentage; het aantal zaken dat van jaar tot jaar bij het OM wordt ingeschreven; de afdoening van die zaken door rechter en OM allemaal keurig per type misdrijf uitgesplitst. Gegevens over vrijspraken en schuldigverklaringen en gedetailleerde informatie over het soort en ook de hoogte van de sancties en ook dat weer per misdrijf. Hoe lang strafzaken gemiddeld duren bij de PR, de KR en de MK, het wordt allemaal nauwkeurig opgetekend en beschikbaar gesteld. Kortom een onuitputtelijke bron voor wie, zoals ik, zicht wil houden op de (kwantitatieve) ontwikkeling van de strafrechtspraak. Lees meer …

Transparantie

Je hoort het veel noemen tegenwoordig: transparantie. Iedereen wil het zijn: transparant. Maar als bijvoorbeeld politici zeggen dat dat ze heel transparant zullen zijn, is dat vaak het begin van een verklaring waar de waarheid/ werkelijkheid eerder wordt verduisterd dan geopenbaard.
Transparant, wat is dat eigenlijk? Vroeger had je op school doorschijnend papier. Als je dat op een afbeelding legde en je trok de daar op getekende lijnen keurig over, kreeg je, afgezien van eventuele kleuren, een getrouw beeld van de, letterlijk, onderliggende afbeelding te zien. Transparant willen zijn betekent derhalve een, zo getrouw mogelijk, beeld van de achterliggende wekelijkheid schetsen.
Soms echter hebben mensen of organisaties, ondanks hun mooie woorden daar helemaal geen belang bij. Hoeveel jaarverslagen zijn er niet, met instemming van accountants, opgesteld, waarin de financiële situatie van een onderneming aanzienlijk beter werd voorgesteld dan, enige tijd later, het geval bleek te zijn, toen het faillissement dreigde. Hoe dikwijls hebben we niet gehoord dat bij geruchten over een mogelijke crisis, er niets aan de hand is, totdat korte tijd daarna die crisis werkelijk uitbreekt. Ik noem dat geloochende transparantie. Lees meer …

Too little, too late and too lenient

Al eerder heb ik betoogd dat de productie van de strafrechtketen gedurig daalt. Ook heb ik aandacht gevraagd voor de doorlooptijden van strafzaken en uitvoerig ben ik ingegaan op de hoogte van de straffen. Op al die columns is nauwelijks gereageerd hetgeen ik betreur. Ik doe daarom nog eens poging om een totaalbeeld te schetsen van de alsmaar dalende output/prestaties van de strafrechtketen. De titel van deze column is van dit verval naar mijn mening een passende samenvatting.

Ik gebruik de ontwikkelingen in de periode 2005-2011 om mijn bezorgdheid te onderbouwen. Lees meer …