Tagarchief: digitalisering

Datamining en een datagestuurde strafvordering

1. Inleiding. Behoeften aan controle op de ‘onderwereld’ en noodzaak tot realistisch beleid
De wereld die wij zien voelt als een soep en in zekere zin is dat misschien ook wel zo, we weten niet wat er onder de oppervlakte drijft en beweegt. Dat gevoel transformeert continu in een gevoel van zekerheid als we denken iets meer te zien en te weten wat zich onder het oppervlak bevindt. De participerende waarnemer gaat met behulp van zijn nieuw vergaarde ‘feiten’ aan de slag om de ervaren werkelijkheid te herscheppen, te resetten in de richting van wat op dat moment wenselijk wordt geacht. Dat noemen we vaak innovatie, creativiteit, scheppingstalent. Maar zijn het de feiten die blootgelegd worden waarna met behulp van deductie, theorievorming, beleid en implementatie het herscheppen plaatsvindt of wordt de tevoren omlijnde uitkomst opgeleukt met geselecteerde feiten die relevant worden geacht om tot bouwstenen voor de innovatie te dienen?[1] Lees meer …

Zijn de problemen voor rechtspraak nu voorbij?

René Westra

Op 26 november 2015 heeft de Tweede Kamer tijdens de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie de motie Oskam cs (TK34300 VI nr. 34) aangenomen waarin wordt gesteld om “bij de voorjaarsnota 2016 voldoende middelen vrij te maken om de rechtbanken in Almelo, Assen, Alkmaar, Zutphen, Maastricht, Dordrecht en Lelystad volwaardig open te houden zonder leegstand te financieren”. De overweging kent een opmerkelijke tussenzin: “Overwegende dat de toegang tot het recht, juist in zogenoemde krimpregio’s, essentieel is”.
De minister komt met een extra 200 mln, waarvan 20 mln voor de rechtspraak (en vanaf 2017 wordt dat 25 mln). Niet voldoende om de door de Raad voor de rechtspraak gevraagde 50 mln te kunnen dekken. Lees meer …

Het digitaliseren van het Nederlandse strafproces

Over het rapport Digitalisering in strafrechtketens. Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief, Rijksuniversiteit Groningen november 2014

Inleiding en samenvatting rapport
In november is een rapport vrijgegeven dat in opdracht van het WODC is gemaakt en de bevindingen behelst van Groningse onderzoekers over digitalisering van het strafproces in enkele Europese. De bevindingen zijn rijk en divers, schokkend en teleurstellend, maar ook hoopgevend voor de goede verstaander. De bevindingen komen kort gezegd hierop neer. Lees meer …

Het rapport Elias en de strafrechtspraak. Kwaliteit, innovatie én digitalisering: kan dat wel?

Onlangs presenteerde de parlementaire onderzoekscommissie Elias haar rapport over ICT-projecten bij de overheid. Bij lezing van het rapport is er een zin die bij mij bleef hangen en dat is een van de tien zogenaamde BIT-regels die de commissie de lezer van het rapport in de inleiding meegeeft. Deze tien regels worden door de commissie “boerenverstand”-regels genoemd waaraan elke ICT-project van de overheid getoetst zou moeten worden. Deze toets zou dienen te worden verricht door het nog op te richten landelijke Bureau ICT-toetsing (BIT). Ten aanzien van de regels wordt overwogen dat deze er voor dienen te zorgen dat de projectbeginselen op orde zijn en dat de opdrachtgever goed geeft nagedacht voordat hij een project start. Dat alles onder de vlag van nog zo’n boerenadagium: “Een goed begin is immers het halve werk”. “En hoe simpel dat ook klinkt, uit het onderzoek van de commissie is gebleken dat juist op dit punt het meeste misgaat”, aldus de commissie Elias. Lees meer …

Digitaal werken in de verkeerstoren

In mijn vorige bijdrage sprak ik over de juridische mogelijkheden die de rechter in de verkeerstoren ten dienste staan om actief en activerend op te treden. Deze keer wil ik me richten op de digitale mogelijkheden die er ten behoeve van de verkeerstoren zijn. Omdat de verkeerstoren de verkeersstromen van de strafdossiers gaat managen ligt het voor de hand me daarbij te richten op het door Spir-IT ontwikkelde programma Divos. Divos staat voor ‘Digitale voorziening strafzaken’ en is een applicatie op basis waarvan rechters en hun ondersteuning, maar ook de beide procespartijen digitaal het dossier tot zich kunnen nemen. Daargelaten de cultuurverandering die op dit punt nog zal moeten worden bewerkstelligd, ligt Divos organisatorisch en technisch behoorlijk op stoom. Pakweg 80% van de politierechterzaken worden digitaal voorbereid en behandeld en voor wie het nog niet heeft gezien: vat iemand die wat met Divos in uw buurt te maken heeft in de kraag en gaat het zien. Het is een handzaam mooi programma dat het bestuderen van digitale dossiers goed mogelijk maakt. De applicatie zelf staat in ieder geval niet aan verdere digitalisering van het strafproces in de weg. Lees meer …

Digitalisering van rechtspraak; waar moet je aan denken?

De blogpost ‘Spir-it van en voor de rechtspraak’ van Rinus Otte leek me een mooie aanleiding om mijn persoonlijke 8 aandachtspunten over digitalisering van rechtspraak te delen via dit blog. Hier zijn ze:

Een open deur als begin: liever geen dossiers in een cloud
Als een rechtszaak gedigitaliseerd wordt kost dit ook opslag. Weliswaar geen kastruimte, maar wel digitale opslag. Steeds vaker wordt besloten de opslag van data zoals dossiers niet meer op servers te plaatsen (en backups in de bunker in Lelystad of zo) maar in de cloud te zetten. Alles wat in een cloud staat is in te zien door de Obama administration en waarschijnlijk ook diverse andere geheime diensten. Dit is een gegeven (voor de geïnteresseerde; de UvA juridisch onderzoekers hebben hier een rapport over uitgebracht). Elke contractuele letter waarin staat; we doen dit niet, is betekenisloos. Daar komt bij dat alle clouds zo’n beetje een moederbedrijf of iets in de VS hebben en dan zijn zij gehouden te voldoen aan de verzoeken van de regering. Lees meer …