De rechtsstaat is een rustig bezit

Heeft de rechtsstaat te lijden onder ontwikkelingen binnen onze democratie in bredere zin?  Ondanks de verbale wapenwedloop tussen rechters, politici, gezagsdragers en vele anderen waarbij zij om het hardst schreeuwen dat het met het recht zo tobberig gesteld is, wordt het recht volgens de auteur tot tobberig gebied verklaard om het met particuliere opvattingen in de ene of in de andere richting bij te sturen. Het recht wordt juist te weinig gezien als een terrein dat tobberig en tot op zekere hoogte flexibel behoort te zijn. Volgens hem heeft de rechtsstaat nog niet direct te lijden gehad onder een veranderend democratiebegrip en onze gebrekkige debatcultuur met bijbehorende verbale kanonnades. Dromen over een betere democratie en een vage hoop over de ontwikkeling van de mensheid en van het recht, overheersen. De rechtsstaat zou intenser dan nu moeten worden geproblematiseerd, teneinde een scherper en vooral opener debat te krijgen over de invulling van recht.
Heeft de rechtsstaat te lijden onder ontwikkelingen binnen onze democratie in bredere zin? Ondanks de verbalewapenwedloop tussen rechters, politici, gezagsdragers en vele anderen waarbij zij om het hardst schreeuwendat het met het recht zo tobberig gesteld is, wordt het recht volgens de auteur tot tobberig gebied verklaard omhet met particuliere opvattingen in de ene of in de andere richting bij te sturen. Het recht wordt juist te weiniggezien als een terrein dat tobberig en tot op zekere hoogte flexibel behoort te zijn. Volgens hem heeft de rechtsstaatnog niet direct te lijden gehad onder een veranderend democratiebegrip en onze gebrekkige debatcultuurmet bijbehorende verbale kanonnades. Dromen over een betere democratie en een vage hoop over de ontwikkelingvan de mensheid en van het recht, overheersen. De rechtsstaat zou intenser dan nu moeten worden geproblematiseerd,teneinde een scherper en vooral opener debat te krijgen over de invulling van recht.